aszf

MEGÁLLAPODÁS - Általános Szerződési Feltételek


 

I. A megállapodás tárgya:

 

 1. Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő részére a www.eskuvohelyszin.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) jelen megállapodásban szabályozottak szerint online adatbanki, továbbá online tartalom megjelenési szolgáltatást nyújt. Jelen megállapodás részletesen meghatározza a Felek közötti együttműködés formáját, a tartalom szolgáltatás és adatbanki szolgáltatás feltételeinek rendjét, a felek közötti elszámolás módját. 

 2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a Weboldal teljes tartalma és a hozzájuk kapcsolódó szellemi alkotások mindenkor a Szolgáltató tulajdonát képezik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Weboldal minden tartalmával, szolgáltatásával kapcsolatban csak használati joggal rendelkezik, mely jogok nem átruházhatók. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a részére fenntartott weboldalt nem értékesítheti, azon csak a III./l, pontban meghatározott feltételeknek megfelelő tartalmat jeleníthet meg. 

 3. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre kötik a Megrendelőlap című dokumentumban a Megrendelő által megjelölt időszakra. 

 4. Felek egyezően kijelentik, hogy a Megállapodás akkor jön létre, ha a Megrendelő a szolgáltató által biztosított Megrendelőlapot (weboldalon elérhető űrlap, vagy email-en elküldött űrlap)  kitölti, Szolgáltató pedig Megrendelésről visszaigazolást küld Megrendelő részére.

   

II. Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

 1. A Szolgáltató a Megrendelő számára vállalja a Weboldalon egy önálló aloldal elkészítését, annak folyamatos üzemeltetését a Megállapodásban rögzített időtartamban

 2. Szolgáltató vállalja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek, azonosító és jelszó, valamint folyamatos hozzáférés biztosítását a Megrendelő részére, a Megrendelőlap érkezését követő 5 munkanapon belül.

 3. Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részéről történő a jelen megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelő adatfeltöltést követően 3 munkanapon belül, a Megrendelő adatait az eskuvohelyszin.hu oldalon megjeleníti. 

 4. Szolgáltatónak jogában áll a megjelenés, tartalom módosítására, amennyiben a Megrendelő által megadott adatok, tartalmak a III./k, pontban meghatározott feltételeknek nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg

 5. Szolgáltatónak jogában áll a megjelenés vagy az általa nyújtott szolgáltatások teljes körű vagy részleges felfüggesztésére amennyiben Megrendelő a IV. pontban meghatározott fizetési feltételeknek nem tesz eleget

 6. Szolgáltató a Megrendelő részére biztosított adminisztrációs felületen keresztül a Megrendelő által feltöltött adatokat nem köteles ellenőrizni, azokkal kapcsolatos minden polgári és büntetőjogi felelősség a Megrendelőt terheli

 7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő megrendelését visszautasítani, amennyiben a  Weboldalon a Megrendelő által megjeleníteni kívánt szolgáltatás már legalább egyszer szerepel a weboldalon

 8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll saját hatáskörben dönteni , majd döntése alapján a Megrendelő megrendelését további indoklás nélkül visszautasítani

 

III. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

 

 1. Megrendelő jogosult a szolgáltatások rendeltetésszerű használatára

 2. Megrendelő felelősséget vállal, a Weboldalon megadott adatai és az általa megadott összes információ valóságtartamáért, és biztosítja a Szolgáltatót, hogy a Weboldalon feltüntetett adatok és információk a valóssággal teljes mértékben megegyeznek. 

 3. Megrendelő köteles minden a Weboldalon megjelenítésre kerülő szöveges, képi egyéb tartalmakat tekintve azoknak a Weboldal profiljának az elvárható legnagyobb mértékben megfelelő formájának kialakítására

 4. Megrendelő köteles az általa feltöltött, megadott adatok, információk, tartalmak tekintetében az alábbi feltételeknek minden szempontból megfelelni úgy mint, 1. A tartalom a weboldal profiljának megfelelő, a megrendelő saját a weboldal profiljával egyező üzleti tevékenységének népszerűsítésének célját szolgálja 2. A lehetőségekhez mérten a legteljesebb körű, 3. a valóságnak minden tekintetben megfelelő, 4. a hatályos jogszabályoknak megfelelő, 5. a tartalom nem sérthet semmilyen természetes vagy jogi személy üzleti érdekeit, személyéhez fűződő jogait, 6. a tartalom stílusa az elvárható mértéket eléri 7.a tartalom a közerkölcsbe nem ütközik, a jó ízlés határait nem lépi túl

 5. Megrendelő külön felszólítás nélkül köteles az adataiban történt változásról a Szolgáltatót értesíteni, továbbá a szolgáltató által biztosított azonosító és jelszó segítségével az adminisztrációs felületen keresztül a szükséges módosításokat a hirdetés adataiban is elvégezni

 6. A megrendelő köteles a szolgáltató által biztosított azonosító és jelszó megfelelő kezelésére, azt harmadik félnek tovább nem adhatja. A jelszó nem megfelelő kezeléséből adódó kárért minden felelősség a megrendelőt terheli.

 7. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy minden a weboldalról érkező on-line, vagy email-en keresztüli megkeresésre a Szolgáltató által biztosított on-line felületen keresztül legfeljebb 3 napon belül választ nyújt. A megkereséseknek az elvárható mértékben nem megfelelő kezelése esetén, Szolgáltató jogosult a Megrendelő megjelenése vagy a számára nyújtott adatbanki szolgáltatás részleges vagy teljes körű felfüggesztésére

 8. Megrendelő a szolgáltatás szüneteltetését nem kérheti


 

IV. Elszámolás 

 

 

 1. Megrendelő a kiválasztott szolgáltatás(ok) után a megrendelésben meghatározott és a visszaigazolásban megjelölt díj fizetését köteles megfizetni Szolgáltatónak. 

 2. A fizetés módja banki átutalás, melyet a számla ellenében a Megrendelő 15 banki munkanapon belül köteles átutalni a Szolgáltató bankszámlájára: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt. 10401196-00000146-00000005

 3. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató késedelmi kamatot számít fel, melynek összege a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, valamint a késedelmes fizetéssel kapcsolatos egyéb felmerülő költségek is a Megrendelőt terhelik

 

V. Egyéb rendelkezések:

 

 1. A felek a jelen szerződésből fakadó jogviták rendezése során kötelesek peren kívül megállapodásra jutni. Amennyiben a peren kívüli megegyezés nem jön létre, a jogviták eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság illetékességét kötik ki. 

 2. Jelen megállapodás két példányban készült. A szerződő felek vállalják, hogy a szerződés tartalmát üzleti titokként kezelik, a kapcsolattartás során tudomásukra jutott információkat harmadik fél számára nem szolgáltatják ki. 
 

Hatályos: 2018.03.01.